Có 1 kết quả:

hào shī

1/1

hào shī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of sth that should be retained: nutrients, moisture, heat etc) to be lost