Có 1 kết quả:

hào sǔn

1/1

hào sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to waste