Có 1 kết quả:

hào sǔn

1/1

hào sǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to waste

Một số bài thơ có sử dụng