Có 1 kết quả:

hào sàn

1/1

hào sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dissipate
(2) to squander