Có 1 kết quả:

hào shí hào lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

requiring much time and effort