Có 1 kết quả:

hào shí

1/1

hào shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) time-consuming
(2) to take a period of (x amount of time)