Có 1 kết quả:

hào shí hào lì ㄏㄠˋ ㄕˊ ㄏㄠˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

requiring much time and effort