Có 1 kết quả:

hào jìn

1/1

hào jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exhaust
(2) to use up
(3) to deplete
(4) to drain