Có 1 kết quả:

hào fèi

1/1

hào fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to waste
(2) to spend
(3) to consume
(4) to squander