Có 1 kết quả:

hào zī

1/1

hào zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spend
(2) expenditure
(3) to cost