Có 1 kết quả:

ǒu jū

1/1

ǒu jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to live together (as husband and wife)