Có 1 kết quả:

ěr huán

1/1

ěr huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) earring
(2) CL:隻|只[zhi1],對|对[dui4]