Có 1 kết quả:

ěr mù yī xīn

1/1

ěr mù yī xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a pleasant change
(2) a breath of fresh air
(3) refreshing