Có 1 kết quả:

ěr bí yān hóu

1/1

ěr bí yān hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ear nose and throat
(2) otolaryngology