Có 1 kết quả:

Yē xǐ bié

1/1

Yē xǐ bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jezebel, wife of Ahab and mother of Ahaziah, major character in 1 Kings 16:31, 19:1, 21 and 2 Kings 9, killed by Jehu 耶戶|耶户[Ye1 hu4]