Có 2 kết quả:

Yē sūyē sū

1/2

Yē sū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jesus

yē sū

phồn thể

Từ điển phổ thông

Jésus, đạo Thiên Chúa