Có 1 kết quả:

Yē sū guāng

1/1

Yē sū guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crepuscular rays
(2) sunbeams