Có 1 kết quả:

dā la

1/1

dā la

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to droop
(2) to dangle