Có 1 kết quả:

sǒng lì

1/1

sǒng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand tall
(2) to tower aloft