Có 1 kết quả:

sǒng jiān

1/1

sǒng jiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shrug one's shoulders