Có 1 kết quả:

liáo qiě

1/1

liáo qiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) for the time being
(2) tentatively

Một số bài thơ có sử dụng