Có 1 kết quả:

liáo yǐ zì wèi

1/1

liáo yǐ zì wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to find some consolation (idiom)
(2) to find relief in