Có 1 kết quả:

liáo shèng yú wú ㄌㄧㄠˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

better than nothing (idiom)