Có 1 kết quả:

liáo tiānr

1/1

liáo tiānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 聊天[liao2 tian1]