Có 1 kết quả:

liáo biǎo cùn xīn

1/1

liáo biǎo cùn xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a gift) to be a small token of one's feelings