Có 1 kết quả:

liáo lài

1/1

liáo lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer tedium

Một số bài thơ có sử dụng