Có 1 kết quả:

liáo lài

1/1

liáo lài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer tedium