Có 1 kết quả:

lóng kuì

1/1

lóng kuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deaf
(2) fig. stupid and ignorant