Có 1 kết quả:

zhí yè

1/1

zhí yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) occupation
(2) profession
(3) vocation
(4) professional