Có 1 kết quả:

zhí yè zhōng xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

vocational high school