Có 1 kết quả:

zhí yè bìng

1/1

zhí yè bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

occupational disease