Có 1 kết quả:

zhí yuán

1/1

zhí yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) office worker
(2) staff member
(3) CL:個|个[ge4],位[wei4]