Có 1 kết quả:

zhí shǒu

1/1

zhí shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) duty
(2) responsibility
(3) post