Có 1 kết quả:

zhí gōng

1/1

zhí gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) workers
(2) staff
(3) CL:個|个[ge4]