Có 1 kết quả:

zhí zhǎng

1/1

zhí zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in charge of
(2) assignment