Có 1 kết quả:

zhí quán

1/1

zhí quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) power over others