Có 1 kết quả:

zhí chēng ㄓˊ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one's professional position
(2) title
(3) job title