Có 1 kết quả:

zhí jí

1/1

zhí jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (job) position
(2) level
(3) grade
(4) rank