Có 1 kết quả:

zhí néng

1/1

zhí néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) function
(2) role