Có 1 kết quả:

zhí néng ㄓˊ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) function
(2) role