Có 1 kết quả:

zhí xián

1/1

zhí xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

title (position within an organization)