Có 1 kết quả:

guā guā

1/1

guā guā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngây ngô

Một số bài thơ có sử dụng