Có 1 kết quả:

lián chǎn dào láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pay sb according to their productivity