Có 1 kết quả:

Lián hé guó xiàn zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

United Nations charter