Có 1 kết quả:

Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)