Có 1 kết quả:

lián mèi

1/1

lián mèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jointly
(2) as a group
(3) together