Có 1 kết quả:

lián duì

1/1

lián duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wing (of an air force)
(2) sports team representing a combination of entities (e.g. United Korea)