Có 1 kết quả:

Shèng mǔ Mǎ lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mary (mother of Jesus)