Có 1 kết quả:

shèng jīng duàn luò ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bible passage