Có 1 kết quả:

shèng cān tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Christian) altar