Có 1 kết quả:

pìn rèn

1/1

pìn rèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to appoint (to a position)
(2) appointed